โอวาท พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี จังหวัดสงขลา วันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2566 (เวลา 10.30 น.)

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ.2566

โอวาท
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ประจำปีการศึกษา 2564
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี จังหวัดสงขลา
วันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2566
(เวลา 10.30 น.)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
ทุกวันนี้ วิทยาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้พัฒนาก้าวหน้าขึ้นกว่าก่อนเป็นอันมาก ส่งผลให้มีการนำเทคโนโลยี มาใช้ประโยชน์ในกิจการงานทุกภาคส่วนอย่างกว้างขวาง. ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ดังเช่นบัณฑิตทั้งหลาย จึงควรจะได้นำความรู้ความเชี่ยวชาญ มาใช้สร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ตนเองและบ้านเมือง. ในการใช้เทคโนโลยีนั้น ควรจะต้องยึดหลักสำคัญ 4 ประการ. ประการแรก ต้องเลือกสรรเทคโนโลยีให้พอเหมาะพอดีกับงานที่ทำ. ประการที่สอง ต้องนำเทคโนโลยีมาใช้ด้วยวิธีการที่ดีที่ถูกต้อง. ประการที่สาม ต้องใช้เทคโนโลยีให้บังเกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ให้มีโทษเสื่อมเสียหาย. ประการที่สี่ ต้องปรับปรุงพัฒนางาน และเทคโนโลยีที่ใช้ในการทำงาน ให้ก้าวหน้าขึ้นอยู่เสมอ. ถ้าทำได้ดังนี้ บัณฑิตก็จะสามารถใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี ในการสร้างสรรค์ความสำเร็จของกิจการงาน อันจะนำมาซึ่งความเจริญมั่นคงทั้งของตนเองและประเทศชาติได้อย่างสมบูรณ์.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุขความเจริญจงทั่วกัน.