โอวาท นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานเข็มวิทยฐานะแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กับพระราชทานประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 6 – รุ่นที่ 10 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง วันศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2566

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ.2566

โอวาท
นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์
ในพิธีพระราชทานเข็มวิทยฐานะแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
กับพระราชทานประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 6 – รุ่นที่ 10
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
วันศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2566

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กับพระราชทานประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 6 ถึงรุ่นที่ 10 ในวันนี้.
หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย มีขึ้นเพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เป็นผู้มีความรู้ในด้านกฎหมาย การเมืองการปกครอง และเศรษฐกิจการคลัง โดยมุ่งเน้นหลักการสำคัญ คือหลักนิติธรรม หลักประชาธิปไตย และหลักสิทธิมนุษยชน บนพื้นฐานความเข้าใจสถานการณ์โลกในปัจจุบัน และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน. ความรู้ความเข้าใจดังกล่าวนี้ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่การเสริมสร้างการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ให้พัฒนาไปได้อย่างถูกต้อง. ท่านทั้งหลายผู้ได้ผ่านการศึกษาอบรมในหลักสูตรนี้มาแล้ว จึงควรถือว่ามีหน้าที่สำคัญ ที่จะต้องนำความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้ประสานส่งเสริมกัน ตลอดจนเผยแพร่ไปให้ยิ่งกว้างขวาง เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ และความสำเร็จทั้งในชีวิตและหน้าที่การงานจงทั่วกัน.