โอวาท นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2566

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2566

โอวาท
นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2565
ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2566

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
สถาบันการอาชีวศึกษา เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งมุ่งเน้นให้บัณฑิตได้ออกไปประกอบวิชาชีพ ตามความถนัดและความสนใจของตน. แต่ในปัจจุบันนี้ อาชีพการงานต่าง ๆ ได้เปลี่ยนแปลงพัฒนาไป ตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง
ของโลก จำเป็นที่บัณฑิตจะต้องเรียนรู้ ทำความเข้าใจ และปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง. จึงขอให้ทุกคนหมั่นฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ให้มีความรู้ที่กระจ่างชัดเจน มีทักษะการปฏิบัติงานที่หลากหลาย มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีต่าง ๆ และมีความสามารถที่จะนำความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับงานและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป. ข้อสำคัญ แต่ละคนจะต้องมีคุณธรรมความสุจริต เป็นเครื่องกำกับการปฏิบัติงาน ให้ดำเนินไปในทางที่ถูกต้อง และสำเร็จผลที่ดีที่เจริญ. ถ้าทำได้ดังนี้ ไม่ว่าบัณฑิตจะประกอบอาชีพการงานใด ก็จะสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์และความเจริญมั่นคง ให้แก่ตนเองและชาติบ้านเมืองได้อย่างเต็มภาคภูมิ.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน มีกำลังกาย กำลังใจ กำลังปัญญา สมบูรณ์พร้อม และประสบความสำเร็จในการประกอบกิจการงานดังที่มุ่งประสงค์ ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุขสวัสดีโดยทั่วกัน.