โอวาท พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปีการศึกษา 2563 – 2565 ณ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน วันอังคาร ที่ 12 ธันวาคม 2566

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2566

โอวาท
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ประจำปีการศึกษา 2563 – 2565
ณ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
วันอังคาร ที่ 12 ธันวาคม 2566

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปีการศึกษา 2563 – 2565 ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
บัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาโดยสมบูรณ์แล้ว กำลังจะออกไปประกอบอาชีพการงาน จึงขอกล่าวถึงเรื่องการทำงานให้ทุกท่านได้พิจารณา. ในการทำงานนั้น จะต้องทำอย่างมีหลักการ. ทั้งนี้ เพราะหลักการ จะทำให้คนเรามีหลักที่ชัดเจน ในการกำหนดเป้าหมายและขอบเขตของงาน วางแผนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ตลอดจนพิจารณาหาวิธีแก้ไขหากเกิดปัญหาขึ้น. ถ้าทำงานโดยไม่มีหลักการ ไม่มีสิ่งใดให้ยึดถือเป็นหลัก ก็จะไม่สามารถปฏิบัติบริหารงานให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ควร ทำให้ยากที่จะบรรลุผลสำเร็จ ทั้งยังอาจก่อให้เกิดโทษเสื่อมเสียหายได้อีกด้วย. บัณฑิตทุกคนไม่ว่าจะออกไปทำงานใด จึงควรจะได้วางหลักการไว้ให้ชัด แล้วปฏิบัติงานโดยมั่นคงในหลักการอยู่เสมอ.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน ประสบความสำเร็จสมหวังในสิ่งที่ปรารถนา และขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน.