โอวาท นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี วันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม 2566

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2566

โอวาท
นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ประจำปีการศึกษา 2565
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
วันจันทร์ ที่ 18 ธันวาคม 2566

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
ปัจจุบันนี้ เห็นได้ว่า หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ มีการปรับรูปแบบการทำงาน เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัย ที่คนเราสามารถติดต่อสื่อสารและส่งผ่านข้อมูลกันได้อย่างรวดเร็ว ในหลากหลายช่องทาง ด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นอย่างมาก. การที่จะทำงานให้ประสบความสำเร็จ จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในวิทยาการและเทคโนโลยี ทั้งรู้จักปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยู่เสมอ. จึงขอให้บัณฑิตทุกคนหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม พร้อมทั้งฝึกฝนตนเองให้มีความคิดกว้างไกลและเฉียบคม สามารถนำความรู้มาปรับใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ. ข้อสำคัญ ต้องรู้จักนำข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งวิทยาการและเทคโนโลยี มาใช้ให้บังเกิดผลที่ดีที่ถูกต้อง และเป็นประโยชน์สูงสุด. ถ้าทำได้ แต่ละคนก็จะสามารถทำงานให้บรรลุผลสำเร็จ นำมาซึ่งความเจริญมั่นคง ทั้งแก่ตนเองและชาติบ้านเมืองได้อย่างสมบูรณ์พร้อม.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความก้าวหน้ารุ่งเรืองในชีวิตและกิจการงานโดยทั่วกัน.