โอวาท พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์พร้อมเข็มพระปกเกล้า เข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า และประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มพระปกเกล้า แก่ผู้ทำคุณประโยชน์และผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้า ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง วันอังคาร ที่ 19 ธันวาคม 2566

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2566

โอวาท
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์
ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์พร้อมเข็มพระปกเกล้า
เข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า และประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มพระปกเกล้า
แก่ผู้ทำคุณประโยชน์และผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้า
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ 19 ธันวาคม 2566

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์พร้อมเข็มพระปกเกล้า เข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า และประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มพระปกเกล้า แก่ผู้ทำคุณประโยชน์และผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้า ในวันนี้.
การพัฒนาการเมืองการปกครองของไทยให้เจริญก้าวหน้านั้น ควรเริ่มต้นจากการวางรากฐานความรู้ความเข้าใจให้แก่ทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง. ทั้งนี้ เพราะความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจน จะช่วยให้สามารถปฏิบัติบริหารงานทุกอย่าง ให้เกื้อกูลแก่การพัฒนาการเมืองการปกครอง อันจะอำนวยประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนได้อย่างแท้จริง. จึงเป็นที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง ที่ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐและภาคเอกชน ได้มาเข้ารับการอบรมในครั้งนี้. เชื่อได้ว่า ท่านทั้งหลายจะได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนมุมมองในการปฏิบัติงานให้ยิ่งกว้างขวาง ทั้งจะได้เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีและมิตรไมตรีต่อกัน อันจะช่วยส่งเสริมให้วิถีแห่งการเมืองการปกครองของไทย ดำเนินก้าวหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้อง สามารถยังความเจริญมั่นคงให้แก่ประเทศชาติและประชาชนได้อย่างยั่งยืน.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้ผู้สำเร็จการศึกษา และผู้ทำคุณประโยชน์แก่สถาบันพระปกเกล้า มีความสุขความเจริญโดยทั่วกัน.