โอวาท พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2564 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี วันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2567

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ.2567

โอวาท พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2564 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี วันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2567

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
ความสำเร็จนั้น เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ. เมื่อได้รับความสำเร็จในขั้นต้น คือความสำเร็จทางการศึกษาแล้ว บัณฑิตย่อมปรารถนาที่จะได้รับความสำเร็จในชีวิตและกิจการงาน อันเป็นความสำเร็จที่สูงขึ้นไป. ความสำเร็จดังที่กล่าว นอกจากจะหมายถึงความก้าวหน้ามั่นคงในการประกอบอาชีพ และการมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีแล้ว ยังมีสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่ง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นความสำเร็จสูงสุดด้วย คือการดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างราบรื่น มีคุณภาพ และมีความสุข. การที่จะบรรลุถึงความสำเร็จดังกล่าวได้ บัณฑิตต้องตั้งใจพยายาม นำความรู้ความสามารถที่ได้สร้างสมมาจากการศึกษา ไปใช้ประกอบกิจการงานสร้างตัวสร้างฐานะ และดำเนินชีวิตโดยมีศีลธรรมกำกับประคับประคองทุกเมื่อ. จึงขอให้ทุกคนนำสิ่งที่พูดนี้ไปยึดถือปฏิบัติ จะได้สามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จในชีวิตและกิจการงานได้อย่างยั่งยืนแท้จริง สมดังที่มุ่งมาดปรารถนา.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุขความเจริญโดยทั่วกัน.