โอวาท พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี วันศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2567

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2567

โอวาท
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา
ประจำปีการศึกษา 2565
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
วันศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2567

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
ในโอกาสที่บัณฑิตจะได้ออกไปดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงาน ข้าพเจ้าใคร่จะกล่าวถึงคุณธรรมสำคัญประการหนึ่ง ซึ่งเกื้อกูลให้แต่ละคนบรรลุถึงความสำเร็จอย่างสูงได้. คุณธรรมดังกล่าวนั้น คือ วินัย อันเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของบุคคล. วินัยอาจแบ่งได้เป็น 2 อย่าง. อย่างหนึ่งคือ วินัยในตนเอง หมายถึงระเบียบแบบแผนที่ตนเองตั้งขึ้น เพื่อกำกับความประพฤติของตนให้ดีให้ถูกต้อง. อีกอย่างหนึ่งคือ วินัยในหมู่คณะ หมายถึงระเบียบแบบแผนที่ส่วนรวม เป็นต้นว่า หน่วยงาน องค์กร สังคม หรือชาติบ้านเมืองตั้งขึ้น เพื่อให้ทุกคนที่อยู่ร่วมกัน มีแนวทางการประพฤติปฏิบัติที่สอดคล้องต้องกัน ไม่เบียดเบียนกัน. วินัยทั้ง 2 อย่างนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะทำให้บุคคล สามารถดำเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่การงานได้อย่างเป็นระเบียบ มีหลักเกณฑ์ มีแนวทางอันเหมาะสมที่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ด้วยความผาสุกสงบ. จึงขอให้บัณฑิตทุกคน หมั่นฝึกฝนอบรมตนให้เป็นผู้มีวินัย.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความเจริญก้าวหน้าสมปรารถนาทุกประการ.