โอวาท นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำปีการศึกษา 2564 ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา วันเสาร์ ที่ 11 มีนาคม 2566

วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2566

โอวาท นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ประจำปีการศึกษา 2564
ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
วันเสาร์ ที่ 11 มีนาคม 2566

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำปีการศึกษา 2564. ขอแสดงความชื่นชมต่อบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับปริญญาบัตรในวันนี้ นับได้ว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิทางดนตรี ซึ่งจะสามารถนำความรู้ทางดนตรีไปประกอบอาชีพการงาน สร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ตนเองและส่วนรวม ตลอดจนเสริมสร้างความสุขและความเจริญก้าวหน้าให้แก่สังคมได้. แต่การจะนำความรู้ไปใช้ให้สำเร็จผลนั้น แต่ละคนจะต้องกระทำด้วยความรอบคอบ ความรู้กาลเทศะ ความอ่อนน้อมถ่อมตน และความมีศีลธรรมเป็นเครื่องเตือนใจให้ปฏิบัติแต่สิ่งดีงาม. พร้อมกันนั้น ก็ต้องหมั่นสร้างเสริมเพิ่มพูนศักยภาพของตนเองให้พัฒนาก้าวหน้า เท่าทันกับสภาวการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ. แต่ละคนจะได้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ อันจะส่งผลให้ชีวิตและกิจการงานมีความเจริญมั่นคง เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมประเทศชาติ.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน ประสบความสุข ความสำเร็จ และความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตพร้อมทุกประการ ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความผาสุกร่มเย็นโดยทั่วกัน.