โอวาท นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา วันพฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2566

โอวาท
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ประจำปีการศึกษา 2564
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา
วันพฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม 2566

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
ในโอกาสนี้ ข้าพเจ้าขอเชิญพระราโชวาท ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 ความว่า “ความสำเร็จทางการศึกษาที่บัณฑิตได้รับนั้น เป็นปัจจัยสำคัญที่จะเกื้อกูลให้แต่ละคนมีความสำเร็จในการประกอบอาชีพการงาน และในการดำเนินชีวิตต่อไปภายหน้า. การสร้างสรรค์ความสำเร็จดังกล่าว นอกจากจะต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการ ในสาขาวิชาที่แต่ละคนเล่าเรียนมาแล้ว ปัจจุบันความรู้ด้านเทคโนโลยียังเข้ามามีส่วนอย่างมาก ทั้งในชีวิตประจำวันและในกิจการงานทุกอย่าง. เทคโนโลยีเหล่านี้แม้จะมีประโยชน์มากเพียงใด แต่ก็ขึ้นอยู่กับการใช้เป็นสำคัญ. บัณฑิตจึงควรศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจชัดและเชี่ยวชาญชำนาญ เพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และบังเกิดประโยชน์สูงสุด. ข้อสำคัญ พึงระลึกไว้เสมอว่า การใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงนั้น ต้องมีคุณธรรมกำกับประคองทุกเมื่อ จะได้ไม่เกิดเป็นโทษเสียหายแก่ผู้อื่นและสังคมส่วนรวม. หากบัณฑิตนำสิ่งที่พูดนี้ไปยึดถือปฏิบัติ ก็เชื่อว่าจะสามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จในชีวิตและกิจการงานได้ ดังที่ตั้งใจมุ่งหมาย.”
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุขความเจริญ และความสำเร็จสมประสงค์จงทั่วกัน.