โอวาท นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะแก่ผู้สำเร็จการอบรม หลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” รุ่นที่ 24 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง วันจันทร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

โอวาท
นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์
ในพิธีพระราชทานวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะแก่ผู้สำเร็จการอบรม
หลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” รุ่นที่ ๒๔
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
—————————

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” รุ่นที่ ๒๔ ในวันนี้.
งานด้านการยุติธรรมนั้น ต้องดำเนินการอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องเที่ยงตรง. ผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว จำเป็นต้องมีความฉลาดสามารถ ที่จะพิจารณาเรื่องราวเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถี่ถ้วน มีเหตุมีผลตามเป็นจริง ทั้งต้องมีความรู้ในตัวบทกฎหมาย และแนวทางการบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องด้วย. การที่ท่านทั้งหลาย ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ได้เข้ารับการอบรมเป็นพิเศษในหลักสูตรนี้ จึงนับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่ง. ทุกท่านคงจะได้นำความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปใช้ในการปฏิบัติบริหารงานอย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถ เพื่อให้งานด้านการยุติธรรมของไทย ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและสำเร็จผลสมบูรณ์สืบไป.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ และความสำเร็จทั้งในชีวิตและหน้าที่การงานจงทั่วกัน.