พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2559

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

สำเนา
พระราโชวาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ประจำปีการศึกษา 2559
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
ข้าพเจ้าเคยพูดกับบัณฑิตในที่ประชุมแห่งนี้มาหลายครั้ง เกี่ยวกับการตั้งเป้าหมาย
ในการทำงาน และครั้งหนึ่งได้พูดไว้ว่า ควรตั้งเป้าหมายให้เหมาะสมกับศักยภาพที่มีอยู่. ในปีนี้
จึงใคร่จะอธิบายเรื่องศักยภาพกับการตั้งเป้าหมาย ให้แต่ละคนเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น. ศักยภาพนั้น
คือความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่มีอยู่ในตัวบุคคล เป็นพื้นฐานและปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนเราประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้. การตั้งเป้าหมายให้เหมาะสมกับศักยภาพ หมายความว่า
ไม่ควรตั้งให้สูงเกินไป โดยที่ยังมีศักยภาพไม่เพียงพอที่จะบรรลุเป้าหมายนั้นได้ ต่อเมื่อใด
ได้สร้างเสริมศักยภาพให้พัฒนาก้าวหน้าขึ้นแล้ว ก็จะสามารถตั้งเป้าหมายที่สูงขึ้นได้ตามลำดับ.
จึงขอให้บัณฑิตพากเพียรพยายามพัฒนาศักยภาพของตนให้ยิ่งสูงขึ้นไป อย่าได้หยุดยั้ง จะได้สามารถบรรลุถึงความเจริญมั่นคงแท้จริงในหน้าที่การงาน อันเป็นเป้าหมายสูงสุดที่ทุกคนมุ่งมาดปรารถนา.
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่าน
ที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ ประสบความสุข ความสำเร็จ พร้อมทั้งความเจริญก้าวหน้า
ทุกประการทั่วกัน.