คำกราบบังคมทูล ของ นายพลากร สุวรรณรัฐ นายกกรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัย ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรและรางวัล ประจำปีการศึกษา 2557 ณ วชิราวุธวิทยาลัย วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล(๑)

ของ
นายพลากร สุวรรณรัฐ นายกกรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัย ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรและรางวัล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ วชิราวุธวิทยาลัย วันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า นายพลากร สุวรรณรัฐ นายกกรรมการอำนวยการวชิราวุธ
วิทยาลัย พร้อมด้วยผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ ต่างรู้สึกปลื้มปีติและ
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใต้ฝ่าละอองพระบาท เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
มาพระราชทานประกาศนียบัตรและรางวัลแก่นักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยในวันนี้

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบบังคมทูลรายงานกิจการของวชิราวุธวิทยาลัย
ในรอบปีที่ผ่านมา โดยสังเขปดังนี้

ด้านวิชาการ

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ วชิราวุธวิทยาลัยมีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖ จำนวน ๖๘ คน เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาจำนวน ๖๕ คน
ศึกษาต่อต่างประเทศจำนวน ๓ คน และมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

53

ขั้นพื้นฐานซึ่งจัดโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ทุกรายวิชา
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ และระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับรางวัลเหรียญ
เชิดชูระดับรางวัลเหรียญเงินจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ในรอบปีที่ผ่านมาวชิราวุธวิทยาลัยได้มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้จากแหล่ง
การเรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการทั้งในวชิราวุธวิทยาลัย และกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ รวมทั้งมอบทุนการศึกษา
ต่อ ณ ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา ๑ ปี รวม ๓ ทุน
และจัดโครงการให้นักเรียนได้ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และศึกษาภาษาภาคฤดูร้อน
ณ ประเทศอินเดีย นิวซีแลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน สหรัฐอเมริกา และ
ออสเตรเลีย ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมปฏิบัติงานยุววิทยากรและ
นักดนตรีในงานนิทรรศการ “สามขัตติยนารี ทรงสร้างเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย”
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส ๑๕๐ ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา
บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อีกทั้งนิทรรศการนี้ยังเป็นการจัด
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
และเทิดพระเกียรติ พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖ ซึ่งจัดโดย
มูลนิธิเพชรรัตน -สุวัทนา ณ วังรื่นฤดี ในด้านการส่งเสริมนักเรียนให้เข้าศึกษาต่อ
ในสถาบันอุดมศึกษานั้น วชิราวุธวิทยาลัยได้รับความร่วมมือจากคณะแพทยศาสตร์
วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในการจัดสรรโควตาให้แก่นักเรียนจำนวน
๑ คน

ด้านการพัฒนาบุคลากร

วชิราวุธวิทยาลัยส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้พัฒนาตนเองและพัฒนาทาง
วิชาชีพ โดยจัดอบรมภายในและส่งไปฝึกอบรมภายนอก รวมทั้งสนับสนุนให้ได้ศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ครูได้มีโอกาสพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารเพื่อการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่งผู้กำกับคณะไปศึกษาดูงานด้าน
กำกับคณะและเยี่ยมชมโรงเรียนในประเทศนิวซีแลนด์ จำนวน ๔ แห่ง หัวหน้าครูคณะ
เด็กเล็กเดินทางไปศึกษาดูงานด้านกำกับคณะและด้านการเรียนการสอน ณ Nelson
College เมือง Nelson ประเทศนิวซีแลนด์

54

ด้านกีฬา

วชิราวุธวิทยาลัยได้ส่งทีมรักบี้ฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันของสมาคมรักบี้ฟุตบอล
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประเภท ๑๕ คน รุ่นอายุ ๑๕ ปี รุ่นอายุ
๑๗ ปี และรุ่นอายุ ๑๙ ปี ผลการแข่งขันรุ่นอายุ ๑๕ ปี ได้รับรางวัลชนะเลิศ
รุ่นอายุ ๑๗ ปี และรุ่นอายุ ๑๙ ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ เข้าร่วมการแข่งขันรักบี้
ฟุตบอลสมัครเล่น ประเภททีม ๗ คน รุ่นเยาวชนชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๗ ปี ซึ่ง
จัดการแข่งขันโดยชมรมกีฬารักบี้ฟุตบอลราชกรีฑาสโมสร ผลการแข่งขันวชิราวุธวิทยาลัย
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ร่วมการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล Bangkok International Rugby
Tens 2015 ณ โรงเรียนบางกอกพัฒนา เข้าร่วมการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล ๗ คน
ชิงชนะเลิศภูมิภาคแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๗ (ภาคกลางและภาคตะวันออก)
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต เข้าร่วมการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลประเพณี
ครั้งที่ ๕๓ กับโรงเรียนเดอะมาเลย์คอลเลจ ผลการแข่งขันวชิราวุธวิทยาลัยได้รับชัยชนะ
และแข่งขันรักบี้ฟุตบอลประเพณี กับโรงเรียนซาอัด ฟาวเดชั่น คอลเลจ ประเทศ
มาเลเซีย ครั้งที่ ๑๒ ผลการแข่งขันวชิราวุธวิทยาลัยได้รับชัยชนะ นอกจากนี้ยังได้ส่ง
นักกีฬาฟุตบอลระดับประถมศึกษา จำนวน ๒ ทีม เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน
“สิงห์ จูเนียร์คัพ ครั้งที่ ๑๘” รุ่นอายุไม่เกิน ๑๐ ปี และรุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี
ซึ่งจัดโดยบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ผลการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปีได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑

ด้านศิลปะและการดนตรี

วชิราวุธวิทยาลัยส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านศิลปะ อาทิ นำ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนศิลปะ -ออกแบบ ไปทัศนศึกษา
พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย และจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางศิลปะของนักเรียนวชิราวุธ
วิทยาลัย ครั้งที่ ๑๗ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสชื่นชมด้านศิลปะและเกิดความ
ภาคภูมิใจ

ในส่วนของการดนตรีวชิราวุธวิทยาลัยได้ส่งวงดนตรีไปบรรเลงตามที่หน่วยงาน
ภายนอกขอความร่วมมือมาอย่างสมํ่าเสมอ อาทิ วงปี่สก๊อตได้ไปร่วมแสดงงาน
Remembrance Day ซึ่งเป็นวันรำลึกถึงทหารผู้เสียชีวิตช่วงสมัยสงครามโลก ครั้งที่ ๒
ณ บริเวณสุสานสหประชาชาติ จ.กาญจนบุรี วงหัสดนตรีได้ร่วมแสดงในงาน Thailand

55

International Jazz Conference (TIJC) 2015 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
นอกจากนี้วงดนตรีไทยได้จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดบรรเลงดนตรีไทย “ศรทอง”
ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๔ พุทธศักราช ๒๕๕๗
ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผลการประกวดได้รับรางวัล “เข็มฝีมือ
ศรทอง” สุดยอดฝีมือระนาดเอกมัธยม รางวัล “เข็มฝีมือศรทอง” สุดยอดฝีมือ
ขลุ่ยเพียงออประถม และรางวัล “เข็มฝีมือศรทอง” สุดยอดฝีมือซออู้ประถม

การพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ ที่กล่าวมานี้เป็นที่ชื่นชมแก่สาธารณชนทั่วไป
ดังจะเห็นได้จากการมีคณะบุคคลจากสถาบันต่างๆ ขอเข้าเยี่ยมชมกิจการอย่างสมํ่าเสมอ
ทั้งนี้ด้วยพระบารมีและพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุปถัมภ์วชิราวุธวิทยาลัยตลอดมา

บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราช
วโรกาสเบิก นายสาโรจน์ ลีสวรรค์ ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย กราบบังคมทูลเบิกครู
ผู้ปฏิบัติหน้าที่สนองพระเดชพระคุณครบตามกำหนดเวลารับพระราชทานโล่เกียรติคุณ
ครบอายุราชการ เข็มเพชร และเสื้อครุยอาจารย์ ครูและเจ้าหน้าที่ใหม่ถวายตัว
รับราชการสนองพระเดชพระคุณในวชิราวุธวิทยาลัย ผู้ช่วยเหลือกิจการโรงเรียน
รับพระราชทานของที่ระลึก และเบิกผู้เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรและรางวัล
ตามลำดับ กับขอพระราชทานพระราโชวาทเพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นหลักในการ
ดำเนินชีวิตของนักเรียนและคณาจารย์ของวชิราวุธวิทยาลัยสืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

56