คำกราบบังคมทูล ของ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เบิกผู้แทนกรรมการสหกรณ์ภาคการเกษตร และกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ เข้าเฝ้า ฯ ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล(๑)

ของ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เบิกผู้แทนกรรมการสหกรณ์ภาคการเกษตร และกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ เข้าเฝ้า ฯ
ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา วันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ข้าพระพุทธเจ้า นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทาน พระราชวโรกาสให้ข้าพระพุทธเจ้าและคณะ
เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายความ จงรักภักดีในวันนี้

ข้าพระพุทธเจ้าใคร่ขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิก นางลาวัลย์ แย้มแสงทอง
ผู้แทนกรรมการสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ กราบบังคมทูลรายงาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

144