วันจันทร์ ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2562

วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๑๕.๓๖ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคริสเตียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ อาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยคริสเตียน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๘.๒๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค
ไปมอบแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ วัดศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส โรงพยาบาลศูนย์ยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา อำเภอยะรัง โรงพยาบาลปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี สถานีตำรวจภูธรนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี และหน่วยเฉพาะกิจสงขลา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา