วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ.2562

วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ.2562

วันนี้ เวลา ๐๗.๔๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับ
เครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลาปาง
จังหวัดลาพูน และจังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ หมู่บ้านสัมมากร อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายอรรถนิติ ดิษฐอานาจ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับนายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา คณะผู้บริหาร
และข้าราชการศาลยุติธรรม นา ผู้สาเร็จการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)”
รุ่นที่ ๒๒ รับวุฒิบัตร เข็มวิทยฐานะ และโอวาท เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้สาเร็จการอบรม ณ ศาลาสหทัยสมาคม
พระบรมมหาราชวัง
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ
ครั้งที่ ๔๐ “นครสวรรค์ศึกษาเกมส์” ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ อาเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๔๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) เที่ยวบินที่
ทีจี ๔๐๘ กลับจากการเสด็จพระราชดาเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ถึงยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จังหวัดสมุทรปราการ