วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561

วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
วันนี้ ๐๙.๑๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดย
รถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิด “ลานกีฬาพัฒน์ ๒” ณ พื้นที่ใต้ทางด่วนศรีรัช บริเวณ
แยกอุรุพงษ์ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
โครงการลานกีฬาพัฒน์เป็นการดำเนินการร่วมของภาครัฐและเอกชน เพื่อสนองพระราช
ปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของ
ราษฎรในทุก ๆ ด้าน ทรงคำนึงถึงการพัฒนาบุคคลและชุมชนให้มีสุขภาพกายที่แข็งแรงและสุขภาพใจที่ดี ทรง
ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นคุณค่าของการเล่นกีฬาให้ร่างกายแข็งแรง ร่างกายที่แข็งแรงจะอำนวยผล
ให้สุขภาพจิตใจสมบูรณ์และเมื่อมีสุขภาพสมบูรณ์ดีพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจแล้ว ย่อมมีกำลังทำประโยชน์
สร้างสรรค์เศรษฐกิจ และสังคมของบ้านเมืองได้เต็มที่
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัฒน์ เสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลา
ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ด้านหน้าพระราชวัง
สราญรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร