วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2560

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับ
สัญชาติและสิทธิในความเป็นพลเมืองของรัฐไทย” ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๓.๒๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางสาวศิริพร พัชรวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริม อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และคณะผู้จัดการแข่งขันพัฒนาซอฟต์แวร์
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการ “อิเมจิน คัพ ไทยแลนด์
ทูทาวซันเซเว่นทีน” (Imagine Cup Thailand 2017) นำ คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี ที่ชนะเลิศการแข่งขันดังกล่าว เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานถ้วยรางวัลและสาธิต
การใช้ซอฟต์แวร์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน ฯ และขอรับพระราชทานพรก่อนออกเดินทางไปเข้าร่วม
การแข่งขัน เวิลด์ไวด์ อิเมจิน คัพ (Worldwide Imagine Cup) ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
เวลา ๑๕.๒๐ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากพระตำหนัก จักรีบงกช อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “๖๐ พรรษา เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ตามรอยคำสอนพระราชบิดา” ณ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล ๑๐๐ วัน พระราชทานศพ
พลเรือเอก หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช ป.จ., ม.ป.ช. ม.ว.ม.,ภ.ป.ร. ๒
อดีตองคมนตรี ณ ศาลาบัณณรศภาค วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๙ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงวิพิธทัศนา “วันขาบมงคล” ครั้งที่ ๒๖ ณ โรงละครแห่งชาติ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร