วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ.2560

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๗.๓๙ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทรงร่วมบันทึกวีดิทัศน์พระราชทาน
สัมภาษณ์ เพื่อเผยแพร่รายการพิเศษ เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี ๒๕๖๐