วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2559

วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2559

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

วันนี้ เวลา ๐๖.๕๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเช้าแก่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๙.๐๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๕๙ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๕๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๔.๐๙ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จไปยังโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัด
นครนายก เพื่อทรงติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดนครนายก ในการนี้ พระราชทาน
ของที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิ พอ.สว. และพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการและอนุกรรมการ
เข็มเครื่องหมาย พอ.สว. เข็มเครื่องหมายพระนามาภิไธย สว. และโล่ แก่กรรมการ อนุกรรมการ อาสาสมัคร
และผู้ให้การสนับสนุน พร้อมทั้งพระราชทานเครื่องแบบนักเรียน ของเล่นเด็ก เสื้อ หนังสือธรรมะ เครื่องนุ่งห่ม
และยาตำราหลวง แก่นักเรียน เด็กเล็ก ผู้ใหญ่บ้าน ครู และคนชรา พร้อมกับทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จ
บ้านเกาะการ้อง มีราษฎร ๑๘๙ หลังคาเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เมื่อเจ็บป่วยจะไปรับบริการ
ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไผ่ล้อม และโรงพยาบาลปากพลี จากนั้น ทรงเยี่ยมการปฏิบัติงาน
ของหน่วยแพทย์ พอ.สว. และหน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ที่โปรดให้ไปบริการตรวจรักษาราษฎร
ที่เจ็บป่วย โดยมีผู้มารับบริการ ๑๒๓ คน และมีผู้ป่วยนำเฝ้าเพื่อขอพระราชทานความช่วยเหลือ ๔ คน ซึ่งป่วย
เป็นโรคภาวะเลือดไหลไม่หยุดชนิดฮีโมฟีเลีย หูหนวกแต่กำเนิด และโรคเบาหวาน โดยจะส่งตัวไปรักษา
ที่โรงพยาบาลที่เหมาะสมกับอาการ ในการนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ สมาชิก พอ.สว. จังหวัดนครนายก
เฝ้า และทรงนำสมาชิก พอ.สว. สวดมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากนั้น มีพระดำรัสกับสมาชิก พอ.สว. เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน