วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2560

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดอาคารโรงงานจัดสร้างและซ่อมบำรุงเครื่องกลเติมอากาศ
ของมูลนิธิชัยพัฒนา ในพื้นที่กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เวลา ๑๗.๐๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์
นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา รองประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
นำ คณะผู้บริจาคเงินและผู้สนับสนุนกิจการของมูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิ ฯ และรับพระราชทานของที่ระลึก ต่อจากนั้น
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๕๓ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ-
นัดดามาตุ เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ประทานพระวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้า ตามลำดับดังนี้
– นางสาวศรัณยา ภูวัด นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลธรรมศาสตร์ วาระปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
นำ คณะกรรมการจัดการแข่งขันโบว์ลิงการกุศลสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลธรรมศาสตร์ เฝ้า ถวายเงินรายได้
จากการจัดการแข่งขัน ฯ เพื่อสมทบทุน “โครงการลดการติดเอดส์ สภากาชาดไทย”
– นายสมชัย เจิดเสริมอนันต์ นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ นำ คณะกรรมการบริหารสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ ฯ เฝ้า ถวายเงิน เพื่อทรงใช้สอยตามพระอัธยาศัย
– นางธิดา ศรีไพพรรณ์ ประธานกรรมการมูลนิธิบ้านบางแค ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ นำ คณะกรรมการมูลนิธิบ้านบางแค ในพระอุปถัมภ์ ฯ
เฝ้า ถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และเพื่อทรงใช้สอย
ตามพระอัธยาศัย