วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2561

วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
วันนี้ เวลา ๑๔.๕๑ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระ
ที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายวุฒิ สุมิตร ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ท.จ.ว.,ภ.ป.ร.๔
ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปในการนี้
ด้วย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๓๓ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นำ
เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ใน
โอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
– นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำแคนาดา
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำ
แคนาดา นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำ
นิวซีแลนด์ มาก่อน
– นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรกัมพูชา
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำ
ราชอาณาจักรกัมพูชา นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
มาก่อน
– นายจักรี ศรีชวนะ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสมาพันธรัฐสวิส
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำ
สมาพันธรัฐสวิส นายจักรี ศรีชวนะ เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำ
สาธารณรัฐโปรตุเกส มาก่อน
– นางนันทนา ศิวะเกื้อ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำเครือรัฐออสเตรเลีย
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำ
เครือรัฐออสเตรเลีย นางนันทนา ศิวะเกื้อ เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวง
การต่างประเทศ มาก่อน
– นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเกาหลี
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำ
สาธารณรัฐเกาหลี นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กระทรวง
การต่างประเทศ มาก่อน
/- นายวิชิต …..
– ๒ –
– นายวิชิต ชิตวิมาน เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรเดนมาร์ก
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำ
ราชอาณาจักรเดนมาร์ก นายวิชิต ชิตวิมาน เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตประจำกระทรวง สำนักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ มาก่อน
– นายฐานิศร์ ณ สงขลา เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรบาห์เรน
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำ
ราชอาณาจักรบาห์เรน นายฐานิศร์ ณ สงขลา เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ไทยประจำ
เมืองเจดดาห์ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย มาก่อน
– นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำ
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ มาก่อน
อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๑.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราช
ดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ –
๒๕๕๙ ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๒๓.๐๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๙๒๐ เสด็จพระราชดำเนินเยือน
สาธารณรัฐมอลโดวา จอร์เจีย และสาธารณรัฐอาร์เมเนีย ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑
ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐมอลโดวา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี อาทิ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติด้าน
ประวัติศาสตร์มอลโดวา เมืองโบราณออร์เฮอุล เวคิ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติด้านชาติพันธุ์และ
ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ
ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจอร์เจีย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางศาสนา ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี อาทิ อารามจวารี มหาวิหารสเวที
สโคเวลี สวนพฤกษศาสตร์แห่งชาติจอร์เจีย และเขตเมืองเก่ากรุงทบิลิซิ
ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอาร์เมเนีย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางศาสนา ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม อาทิ ป้อมปราการและ
อารามอัคฮ์ตาลา อารามฮักฮ์พาต สถาบันต้นฉบับตัวเขียนโบราณ เมสรอพ แมชทอตส์ – มาเตอนาดาราน และ
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งอาร์เมเนีย