วันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2560

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
วันนี้ เวลา ๐๙.๐๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายโคจิ ยามาชิตะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยันม่าร์ เอส. พี. จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถแทรกเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ เพื่อพระราชทานแก่เครือข่ายบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ
บ้านลิ่มทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต่อจากนั้น
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้
คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– คณะกรรมการร้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– คณะกรรมการร้านมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– คณะกรรมการร้านมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้
นำ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. นายทองเย็น และนางเรืองรอง ประเจิดหล้า เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบกองทุน ส.ธ. เพื่อผู้สูงวัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
๒. นายศิริธัช โรจนพฤกษ์ ประธานจัดงานคอนเสิร์ต “ภูมิพลังสังคีตาภิวาทน์” และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดคอนเสิร์ต ฯ สมทบทุนสร้าง
อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
– พลโท นายแพทย์ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ ประธานกรรมการมูลนิธิศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ นำ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย และนายพนัส ธีรวณิชย์กุล รองประธานกรรมการมูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิ
ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
๒. นายนรสิงห์ อิ่มเต็ม ประธานชมรมศึกษาวิจัยพระเครื่องไทย และคณะ เฝ้าทูลละออง
พระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดงานมหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง และเหรียญคณาจารย์ ครั้งที่ ๕ ครั้งที่ ๖ และครั้งที่ ๘ สมทบทุนมูลนิธิศูนย์สิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

/พลเอก…

– ๒ –

– พลเอก เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ นายเอกชัย เศวตสมภพ ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีโน – แปซิฟิค เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด และอุปนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ฯ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งได้รับบริจาคจากผู้เข้าร่วมการแข่งขันจักรยาน
ปั่นเพื่อชีวิต ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้
– นางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์ นำ คณะบุคคล
เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. นางผกายมาศ เชวงชุติรัตน์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงิน เพื่อพระราชทานเป็นค่าข้าวสาร แก่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน
๒. นายอดิศักดิ์ วงศ์ศิริกุล และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อพระราชทานเป็นค่าก่อสร้างร้านกาแฟและร้านเสริมสวย สำหรับนักเรียนใช้ในการฝึกอาชีพ โรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
๓. คณะผู้บริหารโรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงิน เพื่อพระราชทานไว้ใช้ในโครงการ “มีข้าวอิ่มท้อง ให้น้องอุ่นใจ” โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
๔. คณะผู้บริหาร “แอค นาว ชิลเดรนส์ ฟันด์” (Act Now Children’s Fund) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนสร้างอาคารเรือนนอนให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติ ๔๘ พรรษา อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
๕. นางนภฤชา (นะ-พะ-รึ-ชา) โพธิสุข อาสากาชาด สภากาชาดไทย และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อพระราชทานเป็นค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
๖. คณะผู้บริหารโรงแรมอมารี วอเตอร์เกท และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงาน “อมารี วอเตอร์เกท วิ่งเที่ยงคืนการกุศล ครั้งที่ ๑๙” สมทบทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้าที่บิดามารดาเสียชีวิตจากโรคเอดส์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และรองศาสตราจารย์เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี ๒๕๕๘ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย
/นายสันติ…

– ๓ –

– นายสันติ ไชยยศ ประธานนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐ
และกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๑๕ สถาบันพระปกเกล้า และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นางสาววสุมดี อิ่มแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา และคณะ เฝ้าทูลละออง
พระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเดิน – วิ่งการกุศล เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย ฯ ครบ ๑๑๔ ปี ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นางสาวปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ สะพานใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี และโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ภาคภาษาไทย และทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคภาษาไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐
– นางมาลี เหลืองสุวิมล นายกสมาคมศิษย์เก่าเผยอิง และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดคอนเสิร์ต “เผยอิงสัมพันธ์” สมทบกองทุนพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
– นายสมจิตร (โล) ธุระวณิชย์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดงานคอนเสิร์ตฉลอง ๘๔ ปี นายสมจิตร (โล) ธุระวณิชย์ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นางชิเอมิ เสวนสัน (สะ-เวน-สัน) นายกสโมสรโรตารีกรุงเทพ ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานคอนเสิร์ตการกุศล “ซอริ่ง ซิมโฟนี” (Soaring Symphony) โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นางสาวอรรจรียาพร (อัด-จะ-รี-ยา-พอน) ทรัพย์มา และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกสับปะรดพันธุ์เพชรบุรี เบอร์ ๑ (สับปะรด แกะตา) สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
– นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขัน
“เอไอเอส แฟมิลี่ แรลลี่” เพื่อสายใจไทย ครั้งที่ ๒๓ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโอกาสนี้ ครอบครัวผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
– นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำ คณะผู้บริหารสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรเบรลล์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือ

/อ่านอย่างไร…

– ๔ –

“อ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร” ฉบับราชบัณฑิตยสภา อักษรเบรลล์ และแผ่นดีวีดีไฟล์อักษรเบรลล์ เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
– นายขวัญชัย ประภัสร์พงษ์ ประธานบริษัท สื่อสากล จำกัด นำ คณะกรรมการโครงการ
“ลมหายใจไร้มลทิน” และเยาวชนที่ชนะการประกวดร้องเพลง ในโครงการรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่ง
ความซื่อสัตย์สุจริต ปี ๒๕๕๘ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิชัยพัฒนา เวลา ๑๐.๑๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคาร
ชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงนำ คณะผู้บริหารและกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสินค้าของมูลนิธิ ฯ และการออกสลากการกุศลในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย ต่อจากนั้น
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวรจิต วัฒนสินธุ์ ประธานกรรมการแผนกวิทยาศาสตร์ และนางนลิน นิลอุบล กรรมการและเลขานุการแผนกวิทยาศาสตร์
มูลนิธิอานันทมหิดล นำ นายยุทธนา รุ่งธรรมสกุล ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
แผนกวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๑ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาชีวฟิสิกส์ (Biophysics)
ณ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแอนเจลีส (University of California, Los Angeles) สหรัฐอเมริกา
เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายวิทยานิพนธ์
เวลา ๑๓.๕๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดอาคาร “นวราชจักรี” ณ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๖.๕๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เรื่อง
“ตามรอยพ่อ…สานต่อรวมพลัง นำ – สร้าง โรงพยาบาลแห่งความสุข” และทรงปาฐกถาพิเศษ
ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๙.๕๗ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จแทนพระองค์ ไปประทานประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์)
ในพระราชูปถัมภ์ ฯ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ โรงเรียนมกุฎเมือง
ราชวิทยาลัย โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม โรงเรียนมัธยม

/พัชรกิติยาภา…

– ๕ –

พัชรกิติยาภา ๒ กำแพงเพชร โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ และโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร