วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2561

วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๓ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๔.๐๕ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง
จากวังศุโขทัย ไปทรงเป็นประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๓๗ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังศุโขทัย
ประทานพระวโรกาสให้ นางเบญวรรณ สิทธิสาท นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก นำ คณะกรรมการสมาคมแม่บ้านทหารบก เฝ้า ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ต่อจากนั้น
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้า ตามลำดับดังนี้
– ศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และคณะผู้บริหาร เฝ้า ถวายปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ
– นายสวัสดิ์ อุดมโภชน์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพรรณี และคณะผู้บริหาร
เฝ้า ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์
– นายธนากร เสรีบุรี ประธานกรรมการ บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ ซีพี จำกัด และคณะ
เฝ้า น้อมถวายรถยนต์ เพื่อทรงใช้สอยตามพระอัธยาศัย
อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๕๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายฌีล การาชง (Mr.Gilles Garachon) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำ
ประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสพ้นจากตำแหน่งหน้าที่
ในโอกาสนี้ นางอีซาแบล การาชง (Mrs. Isabelle Garachon) ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ
ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
– นายภควันต สิงห พิศโนอี (Mrs. Bhagwant Singh Bishnoi) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสพ้นจากตำแหน่งหน้าที่
ในโอกาสนี้ นางรูปา พิศโนอี (Mrs. Rupa Bishnoi) ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย