วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙

วันนี้ เวลา ๑๖.๐๗ น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราช ดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังท่าอากาศยานทหาร ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา จากนั้น ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปพระราชทานถ้วยรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์ อัลกุรอานระดับประเทศ ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
เวลา ๑๘.๕๘ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออกแทนพระองค์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำ อิหม่าม และผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่ได้รับการคัดเลือก เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานโล่ และ เงินรางวัลประจำปี ๒๕๕๘
ในโอกาสนี้ จุฬาราชมนตรี คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการ อิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีคณะกรรมการอิสลามที่ได้รับรางวัล และข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
– พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำ ผู้แทนโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัล ประจำปี ๒๕๕๘
ในโอกาสนี้ ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานพระราโชวาท
ความว่า กรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามนั้น เป็นบุคคลสำคัญและมีเกียรติ ด้วยเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกสรรจากอิสลามิกชน ให้เป็นที่พึ่งที่ปรึกษา ทั้งในด้านศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม และการดำเนินชีวิต ให้ถูกตรงตามบทบัญญัติแห่งศาสนา ส่วนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ก็มีความสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นรากฐานในการสร้างเสริมความดีความเจริญให้แก่เยาวชน ด้วยการให้การศึกษาที่ดีที่ครบถ้วน ทั้งด้านวิชาสามัญ และวิชาศาสนา หน้าที่ดูแลและแนะนำสั่งสอนอิสลามิกบริษัท และหน้าที่ให้การศึกษา อบรมแก่เยาวชนนี้ มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะบุคคลที่ได้รับการแนะนำสั่งสอนและการศึกษาที่ดีพร้อม ทั้งหลักวิชาและหลักธรรม ย่อมสามารถดำเนินชีวิตและประกอบสัมมาชีพ สร้างสรรค์ความดีความเจริญให้แก่ตนเองและสังคมส่วนรวมได้แท้จริง ดังนั้น ผู้นำศาสนาก็ดี ผู้บริหารโรงเรียนก็ดี จึงควรจะได้ภูมิใจ
ในผลงานที่ได้ปฏิบัติมา และร่วมมือสนับสนุนกันและกันให้ยิ่งใกล้ชิด งานทุกอย่างในหน้าที่จักได้ดำเนินรุดหน้า
/และอำนวยประโยชน์…

– ๒ –
และอำนวยประโยชน์ในการสร้างคนดีมีคุณภาพ ให้บรรลุผลตามเป้าหมายโดยสมบูรณ์.
เวลา ๐๗.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเช้าแก่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
เวลา ๐๙.๑๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช ดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงาน “ไอทียู เทเลคอม เวิลด์ ๒๐๑๖” (ITU Telecom World 2016) ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เวลา ๑๔.๐๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช ดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ
ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง ไปทรงเปิด “อาคารสราญราษฎร์” ณ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เวลา ๑๖.๑๕ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดป่าหนองไผ่ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๕๐ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเปิดงานประชุม “การพัฒนาอันยั่งยืนของเด็กทั่วโลก” ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๔๐ น. พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ ๒