วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2561

วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๐๘.๒๔ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ พลับพลาพิธี
ท้องสนามหลวง
ในโอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยเสด็จในการนี้ด้วย
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพลับพลาพิธี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับการถวายความเคารพ
ของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วประทับพระราชอาสน์ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนา ยาตราขบวนพร้อมด้วยเทพีคู่หาบทอง – เงิน ออกจากโรงพิธีพราหมณ์ เมื่อถึงพลับพลา หน้าพระที่นั่ง พระยาแรกนา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคม แล้วออกไปประกอบพิธีแรกนา เจ้าพนักงานจูงพระโคเทียมแอก พระยาแรกนาเจิมพระโคและไถ แล้วจึงไถดะไปโดยรี
๓ รอบ โดยขวาง ๓ รอบ หว่านธัญพืช ไถกลบอีก ๓ รอบ เจ้าพนักงานปลดพระโคออกจากแอก พระยาแรกนาและเทพีกลับไป ยังโรงพิธีพราหมณ์ พราหมณ์เสี่ยงของกิน ๗ สิ่ง ตั้งเลี้ยงพระโค โหรหลวงถวายคำพยากรณ์การเสี่ยงผ้านุ่ง ของพระยาแรกนา และการเสี่ยงทายพระโคกินเลี้ยง พระยาแรกนาหยิบเสี่ยงทายผ้านุ่ง ๖ คืบ พยากรณ์ว่า น้ำจะน้อย นาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดี แต่นาในที่ดอนอาจจะเสียหายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่
การเสี่ยงทายพระโคกินเลี้ยง พระโคกินน้ำ หญ้า ทำนายว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอควร พร้อมด้วย ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร อุดมสมบูรณ์ดี พระโคกินเหล้า ทำนายว่า การคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรือง เมื่อเสร็จการพระราชพิธีแล้ว พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ชาวนาผู้ชนะการประกวดผลผลิตข้าว และเกษตรกรดีเด่น เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
รับพระราชทานรางวัล
เวลา ๐๙.๔๓ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงนาทดลอง
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทอดพระเนตรพระยาแรกนาหว่านข้าวในแปลงนาทดลอง สำหรับปลูกไว้เก็บ
เมล็ดพันธุ์ เพื่อใช้ในการพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในปีต่อ ๆ ไป
ในโอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยเสด็จในการนี้ด้วย
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงบริเวณแปลงนาทดลอง สวนจิตรลดา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเข้าพลับพลาพิธีแล้วประทับพระราชอาสน์ พระยาแรกนา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคม แล้วออกไปประกอบพิธีแรกนาพร้อมด้วยเทพีคู่หาบทอง – เงิน เสร็จแล้ว พระยาแรกนา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคม จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละออง
ธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า มูลนิธิชัยพัฒนา และร้านภูฟ้า ในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ต่อจากนั้น
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกจากพลับพลาพิธี ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ

/เวลา ๑๔.๔๐ น….

– ๒ –

เวลา ๑๔.๔๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิด “งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์
ศักราช ๑๔๓๙” ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัส ความว่า ศาสนาทุกศาสนา
แม้จะมีหลักธรรมคำสอนที่แตกต่างกันในรายละเอียด แต่ก็มีจุดมุ่งหมายที่ตรงกันในสาระสำคัญ
คือให้ศาสนิกชนเป็นคนดี อยู่ร่วมกันด้วยความเมตตาสามัคคี และสงเคราะห์เกื้อกูลกันในทุกโอกาส
ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาหนึ่งที่มีหลักธรรมคำสอนที่สมบูรณ์ครบถ้วน ทั้งข้อปฏิบัติในการดำเนินชีวิต
และการอยู่ร่วมกัน ทำให้อิสลามิกชนผู้ปฏิบัติตามมีความสุขความเจริญในชีวิต และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ในสังคมได้ด้วยความผาสุกร่มเย็น การที่ทุกคนร่วมกันจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยขึ้นเป็นประจำทุกปี จึงเป็นกุศลกิจที่ควรแก่การชื่นชมอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณของท่านนบีมุฮำหมัด ผู้นำศาสนธรรมอันประเสริฐมาประกาศสั่งสอนแก่ชาวโลกแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้อิสลามิกชน
ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนให้ลึกซึ้งกว้างขวางขึ้นด้วย จึงเชื่อมั่นว่าหากคนไทย
ทุกคน ทุกศาสนา จะได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนในศาสนาที่ตนเคารพนับถือให้เข้าใจกระจ่าง และน้อมนำ
ไปยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดและจริงใจแล้ว ชีวิตของแต่ละคน ตลอดจนชาติบ้านเมืองอันเป็นที่อยู่ที่อาศัยร่วมกัน ก็จะมีแต่ความวัฒนาผาสุกอย่างแน่นอน
เวลา ๑๐.๑๗ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ โครงการส่วนพระองค์
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เพื่อทรงตรวจเยี่ยม และทอดพระเนตรนิทรรศการต่าง ๆ ของโครงการ
ส่วนพระองค์ ในการนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ อธิบดีกรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์ภาคการเกษตร สหกรณ์นิคม และสหกรณ์ประมงทั่วประเทศ
กับผู้สนับสนุนกิจการโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เฝ้าทูลละอองพระบาท
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท
ความว่า ความสำเร็จของงานด้านเกษตรกรรม ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณและคุณภาพในการผลิตเท่านั้น หากยังต้องอาศัยปัจจัยอื่น ๆ เช่น กระบวนการแปรรูปผลผลิตที่สะอาดและปลอดภัย ระบบการขนส่งที่รวดเร็วและประหยัดพลังงาน การวางแผนการตลาดที่รัดกุม การบริหารงานสหกรณ์ที่สุจริตเข้มแข็ง การควบคุมบัญชีรายรับรายจ่ายที่ชัดเจนถี่ถ้วน ตลอดจนการกระจายสินค้าที่ทั่วถึงและเหมาะแก่กลุ่มเป้าหมายด้วย เกษตรกรทั้งหลายจึงต้องหมั่นแสวงหาความรู้ให้กว้างขวางรอบด้าน จะได้สามารถพัฒนางานด้านการเกษตรของตนให้ดำเนินก้าวหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ การที่ได้มาเข้ารับการอบรมความรู้จากทางราชการ และมาเยี่ยมชมโครงการส่วนพระองค์ในวันนี้ จึงนับว่าเป็นโอกาสอันดียิ่งที่แต่ละคนจะได้ศึกษาเรียนรู้วิทยาการใหม่ ๆ และได้เห็นตัวอย่างของการวิจัยและการเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรที่ครบวงจร

/หากเกษตรกร…

– ๓ –

หากเกษตรกรทุกคนจะตั้งใจเรียนรู้หลักวิชาทั้งหลายให้เข้าใจกระจ่าง และศึกษาสังเกตสิ่งที่พบเห็นอย่าง ละเอียดถี่ถ้วนแล้ว เชื่อว่าแต่ละคนจะสามารถนำความรู้ความคิดและประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้
ให้เป็นประโยชน์แก่การพัฒนางานด้านเกษตรกรรมให้ดำเนินก้าวหน้าไปได้อย่างมั่นคง
ต่อจากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเยี่ยมเกษตรกรที่มา
เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณด้านหน้าอาคารโรงนมยูเอชที
สวนจิตรลดา ทอดพระเนตรนิทรรศการ “สืบสานพระราชปณิธานงานกษัตริย์เกษตร” จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยัง บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรนิทรรศการ “ความก้าวหน้าโครงการใช้ประโยชน์พืชอนุรักษ์ อพ.สธ. มะเกี๋ยง น้อยหน่าเครือ ตีนฮุ้งดอย” และนิทรรศการ “งานบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ อพ.สธ.” แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และอาคารธนาคารข้อมูล ทอดพระเนตรนิทรรศการ “สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ของโรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก จังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนประชานุเคราะห์ ๕๐ จังหวัดขอนแก่น และโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ และทอดพระเนตรนิทรรศการ “น้อมนำคำ “พ่อ” สอนสานต่อปณิธานการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย” ณ ห้องนิทรรศการกรมการข้าว
เวลา ๑๔.๓๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นำ ข้าราชการ และเกษตรกร จังหวัดปราจีนบุรี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
– นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำ ข้าราชการ และเกษตรกร จังหวัดตราด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดตราด
เวลา ๑๔.๕๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายพิสุทธิ์ วิจารสรณ์ ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ บุคลากรจากประเทศมองโกเลียที่เดินทางมาเข้ารับการฝึกอบรมโครงการศึกษาดูงานฝนหลวง ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เฝ้าทูลละอองพระบาท
ในโอกาสนี้ วิทยากร และผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ด้วย
– นายมิจิโนบุ ซึงาตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
นำ คณะผู้บริหารบริษัท ฯ และเจ้าหน้าที่ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑

/ในวันเดียวกันนี้…

– ๔ –

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๐๗ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับ อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์ สำนักชลประทานที่ ๘ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี” ณ อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๔๘ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นำ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศ เฝ้าทูลละออง
ธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
– นายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐอเมริกา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐอเมริกา นายวีรชัย พลาศรัย เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติประจำนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา มาก่อน
– นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธรัฐรัสเซีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธรัฐรัสเซีย นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มาก่อน
– นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสวีเดน มาก่อน
– นายมานพชัย วงศ์ภักดี เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์ นายมานพชัย วงศ์ภักดี เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มาก่อน

/- นายทรงพล…

– ๕ –

– นายทรงพล สุขจันทร์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอินโดนีเซีย นายทรงพล สุขจันทร์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ มาก่อน
– นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสวีเดน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสวีเดน นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐกาตาร์ มาก่อน
– นายดนัย การพจน์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ – เลสเต เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ – เลสเต นายดนัย การพจน์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ไทยประจำแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาก่อน
– นายศรายุทธ กัลยาณมิตร เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำโรมาเนีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำโรมาเนีย นายศรายุทธ กัลยาณมิตร เคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำ
รัฐอิสราเอล มาก่อน
– นายพรภพ อ่วมพิทยา เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน นายพรภพ อ่วมพิทยา เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ไทยประจำนครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน มาก่อน
– นางศริกานต์ พลมณี เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐชิลี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐชิลี นางศริกานต์ พลมณี เคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศส มาก่อน

/- นางพันทิพา…

– ๖ –

– นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐตุรกี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐตุรกี นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ไทยประจำนครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน มาก่อน
– นายวิทวัส ศรีวิหค เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติประจำนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติประจำนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา นายวิทวัส ศรีวิหค เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ มาก่อน
– นายธงชัย ชาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยประจำไทเป เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยประจำไทเป นายธงชัย ชาสวัสดิ์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์ มาก่อน