วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2560

วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
วันนี้ เวลา ๑๑.๐๔ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงบาเพ็ญพระกุศลศพ ท่านหญิงรังษีนภดล ยุคล ท.จ. ณ ศาลากวีนิรมิต วัดเทพศิรินทราวาส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๔.๒๔ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเป็นประธานงานมหกรรม
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจาปี ๒๕๖๐ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี
เวลา ๑๕.๒๓ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จออก ณ ศาลาสหทัยสมาคม
พระบรมมหาราชวัง ประทานพระวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า ตามลาดับดังนี้
– รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นา ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย ฯ และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมแข่งขันจักรยานทางเรียบสงขลานครินทร์นานาชาติ ครั้งที่ ๑
“อินเตอร์เนชันแนล พีเอสยู ไบค” (International PSU Bike) เฝ้า ถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อ
ทรงใช้สอยตามพระอัธยาศัย
– นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และผู้บริหารระดับสูงของ
กระทรวงการต่างประเทศ เฝ้า เพื่อถวายความยินดีในโอกาสที่ทรงรับตาแหน่งทูตสันถวไมตรีด้านการส่งเสริมหลัก
นิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสาหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๙.๕๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค
ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ณ วัดจันทรังษีวราราม อาเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย