วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2560

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
วันนี้ เวลา ๑๖.๐๒ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
ณ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้มีจิตศรัทธา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
รับพระราชทานของที่ระลึก ภายหลังจากทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชประดิษฐ
สถิตมหาสีมาราม
การนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
สิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยเสด็จในการนี้ด้วย
เวลา ๐๘.๕๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงานวันอาหารโลก ประจำปี ๒๕๖๐ หัวข้อ “เปลี่ยนอนาคต
ของการอพยพย้ายถิ่นฐาน ด้วยการลงทุนเพื่อความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาชนบท” ณ องค์การอาหาร
และเกษตรแห่งสหประชาชาติ สำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๒.๕๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดชูจิตธรรมาราม (มหาวชิราลงกรณ
ราชวิทยาลัย) อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เวลา ๑๐.๕๓ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ไปติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขสถานการณ์อุทกภัย กับเชิญ
ถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ณ เชิงสะพานบ้านกู่ฮ่อสามัคคี เชิงสะพานบ้านเมืองกลาง บ้านแม่กลางบ้านลุ่ม อำเภอจอมทอง และ
ศาลาการเปรียญวัดอรัญญาวาส อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๔๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก โยธิน ประยูรโภคราช พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย
ในพื้นที่จังหวัดเลย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังสะพุง และหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย