วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ.2561

วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำ คณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้
นำ คณะกรรมการจัดงานนิทรรศการศิลปะ “พ่อสอนให้…ให้” เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงินรายได้จากการจัดงานดังกล่าว เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– พลโท ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
นำ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ดังนี้
๑. พลเอก วินัย ภัททิยกุล และคณะมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ฯ
๒. นางเพ็ญศรี ลิขิตจิตถะ และนายสมพร ปราบใหญ่ พร้อมคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ฯ
๓. ทันตแพทย์สมพงษ์ จารุวิจิตรรัตนา และแพทย์หญิงฐิติมา พรหมศิริ เฝ้าทูลละออง
พระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ฯ
– นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา นำ คณะบุคคล
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ดังนี้
๑. นายประสาร จิรชัยสกุล และคณะกรรมการจัดการแข่งขันวิ่งเพื่อขจัดโปลิโอ
(Run to End Polio) ภาค ๓๓๕๐ โรตารีสากลในประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขัน ฯ สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
๒. นางสาวณัชร สยามวาลา และนายธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายหนังสือ “รีด ทู ลีด (Read to Lead) อ่านอย่างผู้นำ”
และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา กับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือดังกล่าว
๓. นางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์ และนายสรวิศ สุรทิณฑ์ ผู้เป็นบุตร เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา และโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– รองศาสตราจารย์อรพรรณ มาตังคสมบัติ ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำ คณะผู้จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการ
แข่งขัน ฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุมิตรา ทองประเสริฐ ประธานจัดงานเชิงวิชาการมะเร็งวิทยา
ระดับภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ ๑๓ “เอคอส ๒๐๑๘” (ACOS 2018) นำ คณะกรรมการจัดงานประชุม ฯ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการประชุมดังกล่าว สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
/- พลเอก ธีระเดช…
– ๒ –

– พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี ๒๕๖๐ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
รายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขัน ฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายโพยม จันทร์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นำ คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ที่จะเกษียณอายุราชการในปีการศึกษา ๒๕๖๑ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นางเพ็ญศรี ลิขิตจิตถะ พร้อมครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
– นางสาวมาลี บุญชื่น และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายเดช พัฒนเศรษฐพงษ์ ผู้จัดการบริษัท ทองไทยการทอ จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเสื้อโปโลประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ
๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
– นางปรีญาณี กองบุญมา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมี จำกัด และคณะผู้ดำเนินงานจัดการประกวดโครงการ “ฮอร์ส นักเขียนน้อย” ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศการประกวด ฯ และเด็กหญิงเรไร สุวีรานนท์ นักเขียนเด็ก
หนังสือ “เรไรรายวัน” เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรด้วย
– นางภารดี บำรุงราษฎร์ ประธานคณะกรรมการจัดงานพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ๖๖ ปี
พระครูวิจิตรธรรมรัตน์ เจ้าอาวาสวัดนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี และงานตักบาตรเทโวข้าวต้มหาง – ลูกโยน สืบสานประเพณีเทศกาลออกพรรษา ตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ประจำปี ๒๕๖๐
นำ คณะกรรมการจัดงาน ฯ ผู้แทนครู นักเรียน และผู้ชนะเลิศการประกวดข้าวต้มหาง – ลูกโยน เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงาน ฯ สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
– นายศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ นำ คณะผู้จัดทำ
หนังสือ “เจ้าฟ้าดาราศาสตร์” ฉบับภาษาอังกฤษ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือดังกล่าว และภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
เวลา ๑๒.๕๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดอาคารสิริโสธรารักษ์ และทอดพระเนตรนิทรรศการ กับกิจการของโรงพยาบาลพุทธโสธร ณ โรงพยาบาลพุทธโสธร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๒๕ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ โปรดให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ไปในการฌาปนกิจศพ
นายโพธ ณ ระนอง ณ เมรุด้านใต้ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร