วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๖.๑๙ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทาน ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ณ อาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวันที่ ๒
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน
พระโอวาท ความว่า จากที่เมื่อวานนี้ ได้กล่าวถึง “ศาสตร์พระราชา” ซึ่งถือเป็นปรัชญาสำคัญสำหรับ การพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้านั้น ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” มาเป็นแบบอย่าง
ข้อนี้ จะเห็นได้ว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ อันเป็นแบบอย่างแก่คนไทยในการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม ดังที่ทั่วโลก ต่างประจักษ์ในพระอัจฉริยภาพ จากโครงการในพระราชดำริ ฝนหลวง และกังหันน้ำชัยพัฒนา เป็นต้น ในการทรงงานนั้น ทรงสังเกตและรวบรวมข้อมูลทั้งหมด แล้วทรงศึกษาข้อมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง จากนั้นทรงทดลองปฏิบัติจนบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เกิดเป็นผลงานนวัตกรรมที่สามารถบำบัดทุกข์ บำรุงสุขและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนได้อย่างยั่งยืน ทั้งยังทรงส่งเสริมให้คนไทยสร้างสรรค์นวัตกรรมตามหลักการนี้มาโดยตลอด นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ในฐานะที่บัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย
ที่มีชื่อเสียงด้านความเชี่ยวชาญทางการเกษตร จึงควรศึกษาหลักการทรงงานสร้างสรรค์นวัตกรรม
ให้เข้าใจชัด แล้วน้อมนำไปเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเกษตร
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรม
อย่างยั่งยืน