วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

วันนี้ เวลา ๑๕.๐๖ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทอดพระเนตรแฟชั่นการกุศล ชุด “คาริสมา” (KHARISMA) ณ สถาบันออกแบบนานาชาติ
ชนาพัฒน์ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ ประทานพระวโรกาสให้ นายโชคชัย หลีวิจิตร เฝ้า ถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิ
อาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
เวลา ๐๙.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่ม
กันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ณ หอประชุมที่ว่าการ
อำเภอหนองนาคำ และหอประชุมที่ว่าการอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น
อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๒๓.๒๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๙๓๐
เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
จะทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ “ชุมทางวัฒนธรรม : ความเชื่อมโยงของภาษา วัฒนธรรม
และการศึกษา” และทรงเปิดนิทรรศการ “สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์ : ผู้สร้างสรรค์ผลงานด้านมนุษยธรรม” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ
ด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ณ สถาบันแห่งชาติด้านภาษาและอารยธรรมตะวันออก กรุงปารีส นอกจากนี้ จะทรงเป็นสักขีพยาน
ในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับองค์กร
พลังงานฟิวชันนานาชาติอีเทอร์ ณ สำนักงานใหญ่องค์กรพลังงานฟิวชั่นนานาชาติอีเทอร์ เมืองแซงต์-โปล-
เลซ์-ดูรองซ์ อนึ่ง จะทรงเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่าง ๆ อาทิ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชียกีเมต์ พิพิธภัณฑ์
ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์เก บรองลี ฌาคส์ ชีรัค สถาบันวิจัยฟิวชันด้วยแม่เหล็ก
กรรมาธิการพลังงานจากอะตอมและทางเลือกอื่นแห่งฝรั่งเศส และพิพิธภัณฑ์อารยธรรมยุโรป
และเมดิเตอร์เรเนียน