วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2560

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๘.๔๒ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ณ อาคารหอประชุม
พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ ๑
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท
ความว่า ความเจริญก้าวหน้าของชาติบ้านเมืองนั้น เกิดขึ้นได้ด้วยอาศัยความรู้เป็นรากฐานสำคัญ ที่ว่าเป็นรากฐาน
ก็เพราะความรู้เป็นปัจจัยหรืออุปกรณ์ขั้นพื้นฐานที่สุด ที่คนเราจะนำไปใช้สำหรับปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ตลอดจนปรับปรุงพัฒนางานให้ดีขึ้นเจริญขึ้นอยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้ ทุกประเทศจึงจำเป็นต้อง
มีผู้ทรงความรู้ ที่จะมาเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์ความก้าวหน้ามั่นคง บัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษา
ได้รับปริญญาแล้ว ย่อมจะมีความรู้ในสาขาวิชาที่ได้ศึกษามาเป็นอย่างดี และเชื่อว่าแต่ละคนก็มีความตั้งใจ
ที่จะทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองอยู่เต็มเปี่ยม จึงขอให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันให้พรักพร้อม ที่จะนำความรู้ที่มี
อยู่มาปฏิบัติใช้ให้ประสานสอดคล้องกัน เพื่อให้งานทุกอย่าง ทุกด้าน ทุกสาขาของบ้านเมือง ดำเนินรุดหน้า
ไปด้วยความราบรื่น และบังเกิดผลเป็นประโยชน์อันยั่งยืนแท้จริง
เวลา ๑๒.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ณ อาคารหอประชุม
พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ ๑
เวลา ๑๗.๑๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ ของคณะกรรมการบริหาร
มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๕๗ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ เสด็จไปประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสยาม ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๙ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร