วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2561

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๑๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
วันนี้ เวลา ๑๙.๒๘ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ณ หอประชุม
มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
เวลา ๐๘.๕๖ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคาแหง ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคาแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคาแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เป็นวันที่ ๑
เวลา ๑๑.๕๓ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคาแหง ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคาแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคาแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เป็นวันที่ ๑
เวลา ๑๕.๑๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับ ดังนี้
– นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา
นา นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ รองประธานชมรมภูมิพลังแผ่นดิน และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดงาน “คอนเสิร์ตภูมิพลังแผ่นดินรวมใจ
เทิดไท้อัครมหาศิลปินแห่งสยาม” หรือ “มิวสิค ฟอร์ เดอะ คิง” (Music for the King) เพื่อสมทบทุน
มูลนิธิชัยพัฒนา
– นายจิ้ง พิพัฒน์เวช ผู้จัดการปกครองศาลเจ้าเล่าปุนเถ้ากง และประธานมูลนิธิ
ส่งเสริมศีลธรรมสงเคราะห์ นา ผู้แทนศาลเจ้าเล่าปุนเถ้ากง เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงิน เพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) และทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายสิ่งของต่าง ๆ เพื่อพระราชทานแก่โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
– นายปรีชา ประเสริฐถาวร รองประธานมูลนิธิส่งเสริมศีลธรรมสงเคราะห์ นา คณะกรรมการ
มูลนิธิส่งเสริมศีลธรรมสงเคราะห์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการ
จัดงานวันสารททิ้งกระจาด (พิธีซิโกว) ประจาปี ๒๕๖๐ เพื่อสมทบทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
(กพด.)
/นายปัญญา…
– ๒ –
– นายปัญญา กิจเจริญการกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท เมอร์ค จากัด และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
– นางสะอาด รุ่งเรือง พร้อมครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
เพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
– นายไชยา กัญญาพันธุ์ ผู้อานวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
นา คณะผู้บริหารโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล คณะกรรมการสมาคม ผู้ปกครองและครู
และคณะกรรมการจัดงานแข่งขันเดิน – วิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ ๗ “รวมพลคนดีของแม่” ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดงานแข่งขันดังกล่าว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายวิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน) นา คณะกรรมการจัดงานเดอะ เซนต์ รีจีส แกรนด์ บอลล์
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดงานดังกล่าว เพื่อพระราชทาน
แก่วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย ใช้ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรพยาบาล
– นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นา คณะข้าราชการและเกษตรกร
ผู้ปลูกมะยงชิดของจังหวัดนครนายก เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลมะยงชิด
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมสร้างขวัญและกาลังใจกับมอบสิ่งของ
พระราชทานแก่เจ้าหน้าที่ตารวจ และอาสาสมัครรักษาดินแดน ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ณ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลราตาปันยัง อาเภอยะหริ่ง ที่ว่าการอาเภอกะพ้อ ที่ว่าการอาเภอไม้แก่น ที่ว่าการอาเภอทุ่งยางแดง
และที่ว่าการอาเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๒.๑๔ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดาเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร