วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2561

วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๖.๐๔ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จไปในพิธีลงพระนามและลงนามข้อตกลงความร่วมมือการวิจัยและพัฒนายาชีววัตถุระหว่างสถาบันวิจัย
จุฬาภรณ์ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๗.๕๔ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จ
ไปทรงยกช่อฟ้าอุโบสถ ณ วัดบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๐๓ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี โปรดให้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดงาน
วันประมงน้อมเกล้า ฯ ครั้งที่ ๓๐ ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๑๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทอดพระเนตรภาพยนตร์ เรื่อง ครุฑ : มหายุทธหิมพานต์
รอบปฐมทัศน์ ณ โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย รอยัล แกรนด์ เธียเตอร์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร