วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2560

วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๖.๓๒ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นวันที่ ๓
โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน
พระโอวาท ความว่า เมื่อสองวันที่ผ่านมา ได้กล่าวแก่บัณฑิตว่า บัณฑิตจะต้องขวนขวายศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติม และปฏิบัติงานด้วยความขยันหมั่นเพียร ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน ทั้งขอให้ทุกคนตั้งใจพยายามนำความรู้ที่เล่าเรียนมาไปใช้ให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์
แก่ชาติบ้านเมือง โดยยึดมั่นในพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนกที่ว่า “ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัว เป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”
ในวันนี้ จะกล่าวเพิ่มเติมแก่ทุกคนว่า ปัจจุบัน ประเทศของเรายังต้องการบุคลากรที่ถึงพร้อม
ด้วยความรู้ สติปัญญา และคุณธรรม มาร่วมกันพัฒนาบ้านเมืองอีกมาก บัณฑิตทั้งหลายนับว่ามีคุณสมบัติ อันพึงประสงค์ เพราะได้รับการฝึกฝนอบรมทั้งในด้านความรู้ความฉลาดและคุณธรรมความประพฤติมาดีแล้ว จึงย่อมเป็นที่คาดหวังของสังคม ว่าจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองให้ก้าวหน้า หากทุกคน
จะได้ตระหนักถึงความจริงข้อนี้ แล้วถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องร่วมกันสร้างสรรค์จรรโลงสังคม ชาติบ้านเมืองของเราก็จะเจริญมั่นคงสืบไปเป็นแน่นอน
เวลา ๑๕.๔๒ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศล
ถวายพระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์ ๑ ณ วัดป่าวังศิลา อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๑๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ เป็นผู้แทนพระองค์ มอบสิ่งของพระราชทาน
ให้กับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัด และปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
ในกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ อาคารรับรอง ๖๐๖ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร