วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ.2561

วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๐๗.๓๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๔.๔๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ หอพระสมุด วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์ยาใจ สิทธิมงคล เลขานุการคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า นำ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๕๓ น. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดการประชุมใหญ่คณะแม่ชีไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนธรรม
จารินีวิทยา อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี