วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2560

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๘ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท
ความว่า บัณฑิตทั้งหลายเมื่อยังศึกษาอยู่ แต่ละคนก็คงจะได้ตั้งเป้าหมายไว้ ว่าจะสำเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้รับปริญญาเป็นเครื่องรับรองความรู้ในสาขาวิชาที่ได้
ศึกษามา. การที่ทุกคนได้มาประชุมพร้อมกันในวันนี้ จึงเป็นข้อพิสูจน์ว่า การตั้งเป้าหมายไว้ให้
แน่ชัด มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างสรรค์ความสำเร็จในกิจที่ทำ. ข้อนี้อธิบายได้ว่า
เป้าหมายเปรียบเสมือนจุดหมายปลายทาง ซึ่งคนเราต้องการเดินทางไปให้ถึง. เมื่อรู้ว่าจะเดินทาง
ไปที่ใด ก็จะกำหนดได้ว่าต้องมุ่งหน้าไปในทิศทางใด และต้องเดินทางอย่างไรจึงจะไปถึงจุดหมาย
ได้โดยสวัสดิภาพ. การปฏิบัติกิจต่าง ๆ ก็เช่นเดียวกัน หากตั้งเป้าหมายไว้ให้ชัดเจนก่อน
ก็จะสามารถกำหนดทิศทาง วิธีการ และขั้นตอนการปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม จนงานที่ทำ
สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพ. จึงขอให้บัณฑิตทุกคนพิจารณาให้เห็นความสำคัญของเป้าหมาย
พร้อมทั้งความจำเป็นของการตั้งเป้าหมายให้ทราบชัด แล้วนำไปยึดถือปฏิบัติให้ได้ประโยชน์
ทั้งในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงาน.
เวลา ๑๒.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๒๙ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเบิกเนตรพระพุทธโชติธรรมประชารักษ์ พระประธานประจำ
ศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดหนองหูช้าง อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี