วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
วันนี้ เวลา ๑๔.๔๓ น.พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๐๓ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๒๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๓๑๕
เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอินเดียอย่างเป็นทางการ ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสภาวัฒนธรรมสัมพันธ์แห่งอินเดีย ระหว่างวันที่ ๒๐ ถึงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
ในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
จะทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลสันสกฤตโลกประจำปี ๒๕๕๘ จากสภาวัฒนธรรมสัมพันธ์
แห่งอินเดีย ในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการใช้ภาษาสันสกฤต และจะทรงเป็นประธาน
เปิดงานนิทรรสการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐอินเดียร่วมกับศูนย์กความร่วมมือระหว่างประเทศของสาธารณรัฐอินเดียจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง
ในโอกาสครบ ๗๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐอินเดียในปี ๒๕๖๐ นอกจากนี้ จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางศาสนา ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี รวมทั้งการดำเนินงาน
ของคณะชีววิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์อีสเทิร์นฮิล วิทยาเขตชิลลอง อนึ่ง จะทรงพบกับนายประนาบ มุกเคอร์จี ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย และนายโมฮัมมัด ฮามิด อันสารี รองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย ด้วย