วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2561

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๓.๕๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ครั้งที่๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๔๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางนวลลออ ปิ่นทอง นายกสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทย นำ คณะกรรมการสมาคม ฯ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
ของ ๒๕๐ ศิลปิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา