วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2560

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๐.๐๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้
ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ นักศึกษาผู้ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา
ระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน
สาธารณรัฐไอร์แลนด์ และนักศึกษาผู้ได้รับทุนความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ก.พ. กับสภาวิทยาศาสตร์
แห่งชาติจีน ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยของสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา
ในโอกาสนี้ คณะกรรมการคัดเลือกผู้ได้รับทุน ฯ ผู้บริหารสำนักงาน ก.พ. และผู้ปกครอง
ของนักศึกษา ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
เวลา ๑๓.๓๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพ ฯ นำ คณะกรรมการอำนวยการ
สมาคม ฯ และคณะภริยาเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้ส่วนหนึ่งจากการออกร้าน “ซิกส์ตี เซ็คกันด์ ไว ดับยู ซี เอ
ดิพโลเมติก แชริตี บาซาร์ ๒๐๑๗” (62nd YWCA Diplomatic Charity Bazaar 2017) โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย และเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
– นายอดุลย์ กาญจนวัฒน์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
นำ คณะผู้บริหารและนายกสโมสรพนักงานของธนาคาร ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดโครงการ “๕๐ ปี ธ.ก.ส. มินิมาราธอน” และโครงการ “อุปสมบทหมู่
พนักงาน ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ” โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) นำ คณะกรรมการจัดงานแข่งขันจักรยาน “เอ็มทูเอฟ ไซคลิง
แชมเปียนชิป ๒๐๑๖” (M2F Cycling Championship 2016) ประเภทเสือหมอบรุ่นบุคคลทั่วไป
ชาย – หญิง ระยะทาง ๑๐๐ กิโลเมตร เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้
หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดการแข่งขันดังกล่าว เพื่อสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
– รองศาสตราจารย์สุจริต คูณธนกุลวงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น)
นำ คณะผู้บริหารสมาคม ฯ และคณะกรรมการวิชาการและตัดสินหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย
ประจำปี ๒๕๖๐ และชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และผู้ที่ได้รับ
รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานจัดการแข่งขัน ฯ
และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล

/เวลา ๑๓.๕๐ น…

– ๒ –

เวลา ๑๓.๕๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี
ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย นำ คณะนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย คณะกรรมการ
พาราลิมปิกประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ เฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อรับพระราชทานพรก่อนออกเดินทาง
ไปร่วมการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ ๙ ซึ่งจะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
เวลา ๑๗.๑๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงถนัด ปิติวงษ์ ต.จ.
ณ เมรุวัดชลประทานรังสฤษดิ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๐๓ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน (เครื่องอุปโภคและบริโภค)
ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ณ โรงเรียนสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน
จังหวัดอำนาจเจริญ