วันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2561

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๐๗.๓๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ หมู่บ้านสัมมากร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เวลา ๑๑.๓๕ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเยี่ยมข้าราชการทหารที่เจ็บป่วยจากการปฏิบัติราชการสนาม ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๙ “ขุนด่านเกมส์” ณ สนามกีฬากลาง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๒.๔๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่
ทีจี ๔๑๐ กลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จังหวัดสมุทรปราการ