วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2561

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๐๔.๒๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ พีจี ๑ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงนำนักเรียนนายร้อย
และคณะข้าราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
ศาสนา และวัฒนธรรม ในนครคุนหมิงและเมืองลี่เจียง มณฑลยูนนาน ได้แก่ พิพิธภัณฑ์มณฑลยูนนาน
พิพิธภัณฑ์โรงเรียนนายร้อยยูนนาน หมู่บ้านชนชาติยูนนาน เมืองโบราณต้าเหยียน หมู่บ้านยู่หู
และวัดยู่เฟิง รวมทั้งเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท ยูนนาน เอ็นเนอร์ยี อินเวสเมนท์ กรุ๊ป ด้วย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญ
พระราชกุศลเจริญพระพุทธมนต์ ประจำปี ๒๕๖๑ และมอบทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตร – ธิดา
พนักงานที่ได้รับทุนการศึกษา ณ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร