วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2560

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๓ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท
ความว่า บัณฑิตทั้งหลายเมื่อจะออกไปประกอบอาชีพการงาน ย่อมมีความตั้งใจอันแรงกล้า ที่จะปฏิบัติงาน
ด้วยความสุจริตพากเพียร เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์และความเจริญให้แก่สังคมและประเทศชาติ แต่ในการ
ทำงานนั้น บางครั้งก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่เป็นไปตามความคาดคิดของคนเรา จนอาจทำให้บางคนเกิด
ความหวั่นไหวไขว้เขว เสื่อมคลายจากความตั้งใจดีที่เคยมีมา บัณฑิตจึงพึงรักษาความตั้งใจไว้ให้มั่นคง
ด้วยการปลูกศรัทธาเชื่อมั่นบนพื้นฐานของความถูกต้อง ทั้งศรัทธาในตนเอง ศรัทธาในงานที่ทำ และศรัทธา
ในความดี เมื่อมีศรัทธาหนักแน่นพร้อมมูลแล้ว ก็จะก่อให้เกิดกำลังแรงใจ ที่จะขวนขวายปฏิบัติงานด้วย
ความพากเพียรอุตสาหะ โดยยึดมั่นในความสุจริตเที่ยงธรรมอย่างเหนียวแน่น ไม่ย่อหย่อนเสื่อมคลายด้วย
อุปสรรคข้อขัดข้อง หรือยอมตัวปล่อยใจไปในทางทุจริตเสียหาย หากบัณฑิตทุกคนสามารถรักษาความตั้งใจ
ในการทำงานไว้ให้ได้ตลอดไป ก็เชื่อว่าแต่ละคนจะสามารถปฏิบัติกิจการงานให้บรรลุถึงความสำเร็จและ
ความเจริญ อำนวยประโยชน์อันยั่งยืนให้แก่สังคมและชาติบ้านเมืองได้ดังประสงค์
เวลา ๑๒.๕๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เวลา ๑๔.๕๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงเปิด “อาคาร ๔๕ ปี คณะทันตแพทยศาสตร์” ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลา ๑๕.๕๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๐ ณ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๓๓ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคริสเตียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ณ อาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยคริสเตียน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม