วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ.2561

วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๖.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จออก ณ ห้องประชุมทุ่งศรีเมือง โรงแรมเซ็นทารา โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุดรธานี
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พระราชทานพระวโรกาสให้ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นำ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุดรธานี เฝ้า ถวายเงิน สมทบทุนโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)
ซึ่งสร้างขึ้นในพื้นที่วัดเกสรศีลคุณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
รับพระราชทานเงิน สมทบทุนการก่อสร้างยอดฉัตรพระเจดีย์พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล
(หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)
โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว
ญาณสัมปันโน) ประกอบด้วยพระเจดีย์ พระวิหาร และอาคารพิพิธภัณฑ์ เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานบรรจุอัฐิธาตุของพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) พระเถระสายปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ประธานคณะผู้ออกแบบโครงการ ฯ ทรงกำหนดวางองค์
พระเจดีย์เป็นศูนย์กลางของกลุ่มงานสถาปัตยกรรม ลักษณะของพระเจดีย์ พระวิหาร และอาคารพิพิธภัณฑ์ เป็นสถาปัตยกรรมศิลปะล้านช้าง ผสานกับศิลปะยุคกรุงรัตนโกสินทร์ สะท้อนถึงการสืบทอดพระพุทธศาสนาในถิ่นอีสาน