วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2559

วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2559

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

วันนี้ เวลา ๑๗.๓๒ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร
รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธี
ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดบวรนิเวศวิหาร และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยเสด็จในการนี้ด้วย
เวลา ๑๔.๕๒ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร
รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ อาคาร
จักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร เป็นวันที่ ๑
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
พระราชทานพระโอวาท ความว่า บัณฑิตทั้งหลายได้อุตสาหะเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตแล้ว
ย่อมปรารถนาจะออกไปประกอบอาชีพการงาน เพื่อสร้างความสำเร็จและความเจริญมั่นคงยิ่งขึ้นในภายหน้า
การที่จะทำให้ได้ดังที่กล่าว แต่ละคนจะต้องปฏิบัติกิจการงานโดยอาศัยความรู้ที่ถูกต้อง แน่นหนาและแม่นยำ
ชำนาญ ทั้งในด้านลึกและด้านกว้าง ความรู้ด้านลึก คือความรู้ในสาขาวิชาเฉพาะที่บัณฑิตเล่าเรียนมา
ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ส่วนความรู้ด้านกว้างคือความรู้ในสาขาวิชาอื่น ๆ รวมทั้ง
ความรู้รอบตัวเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะเกื้อหนุน
ให้บุคคลมีความคิดที่กว้างขวางและทันสมัยสามารถพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้าเท่าทันกับวิทยาการและ
ความเปลี่ยนแปลงของโลกได้จึงขอให้บัณฑิตทุกคนหมั่นขวนขวายศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ ให้มี
ความรู้ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งในด้านลึกและด้านกว้าง แต่ละคนจะได้นำความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ปฏิบัติกิจการงาน
สร้างสรรค์ความสำเร็จและความรุ่งเรืองมั่นคงได้แท้จริงสมดังที่หวัง
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๑๙ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไป
ทรงเป็นประธานถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดทุ่งนาคราช อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๒๕ น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเซนอน คุคชัค
(Mr. Zenon Kuchciak) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปแลนด์ประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท
กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่พ้นจากหน้าที่
เวลา ๒๑.๑๗ น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนิน
พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช
บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง

/ในโอกาสนี้

– ๒ –

ในโอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยเสด็จในการนี้ด้วย เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ประดิษฐานพระบรมศพ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย
ทรงกราบ แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปที่หน้าพระแท่น
มหาเศวตฉัตร ทรงกราบ ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังมุขหน้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าแท่นเตียงพระสวดพระอภิธรรม ทรงคม แล้วประทับพระราชอาสน์
พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม จบแล้ว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา จากนั้น สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่เครื่องทองน้อยหน้าพระโกศพระบรมศพ
ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ แล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ประทับรถยนต์พระที่นั่ง
เสด็จพระราชดำเนินกลับ
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๘.๕๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิต
มหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง