วันจันทร์ ที่ 24 เมษายน พ.ศ.2560

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๐.๐๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะผู้บังคับบัญชา กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน คณะครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และผู้รับผิดชอบโครงการตามพระราชดำริในโรงเรียน
ตำรวจตระเวนชายแดน เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสที่จัดให้มีการประชุมสัมมนาครูใหญ่โรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดน ประจำปี ๒๕๖๐
เวลา ๑๔.๑๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นำ ข้าราชการ ผู้นำกลุ่มเกษตรกร และกลุ่มผู้นำแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน และผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดฉะเชิงเทรา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๕๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จโดย
รถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงาน “ไบโอฟิน” (BIOFIN) และทรงเปิดนิทรรศการ “จากฐาน
ทรัพยากรไทยที่มั่นคง สู่นวัตกรรมการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพที่ยั่งยืน” ณ ศูนย์การค้าสยาม
พารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร