วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2560

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง “อิทธิพลภาษาบาลีสันสกฤตในภาษา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาษาไทย” ณ อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๖.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก ธีรชัย นาควานิช องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการแข่งขันเรือกอและชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และการแข่งขันเรือยอกองกับเรือคชสีห์
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และมอบถ้วยรางวัลพระราชทานแก่ทีมชนะเลิศการแข่งขันดังกล่าว
ณ พลับพลาหาดนราทัศน์ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลโท ฐิตะฐาน สุขศรี พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์
เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ