วันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2560

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
วันนี้ เวลา ๐๘.๒๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ณ เรือนจากลางสมุทรปราการ อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ต่อจากนั้น
เวลา ๑๑.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนิน ไปทรงเปิด “สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์” ณ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เสร็จแล้ว
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๔๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทอดพระเนตรโครงการลูกพระดาบส อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ