วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2561

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันจันทร์ ที่ ๒๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย นำ คณะผู้บริหาร
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
เพื่อสมทบทุน “บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)” ในมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี ๒๕๖๑
เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๑ และเพื่อสมทบทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ โครงการ “บัณฑิตคืนถิ่น” ปีการศึกษา ๒๕๖๑
– ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ ผู้บริหาร โรงเรียนกวดวิชา
วี บาย เดอะ เบรน และคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสนับสนุนทุนการทำโครงงานของนักเรียน
ในชนบท ปีที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๐ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
เพื่อสนับสนุนการทำโครงงานของนักเรียนในชนบทของมูลนิธิ ฯ
– นายพรชัย จุฑามาศ ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ ๑๐ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ
คณะผู้บริหารบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
เพื่อสนับสนุนโครงการ “ศูนย์เรียนรู้ การเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเล” ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ
– นายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายหมวกนิรภัย
ราคาพิเศษในโครงการรักพ่อรักความปลอดภัย เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
– นายอภิชัย จันทรเสน นำ นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานที่ปรึกษากลุ่ม
บริษัท ทีโอเอ จำกัด และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นายชนินทธ์ โทณวณิก ประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– พลตำรวจโท สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๑ และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการประกวดอนุรักษ์พระเครื่อง
พระบูชา และเหรียญคณาจารย์ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

/- นายกฤษฎา …..

– ๒ –

– นายกฤษฎา มหาวิริโยทัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงาน
ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการให้เช่าบูชาพระพุทธโสธร เพื่อสมทบทุนมูลนิธิ
เทพรัตนเวชชานุกูล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธโสธร จำนวน ๑ ชุด
– นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา นำ
คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. นางสาวอุษา อังกุเลีย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๒๓๖๖ เนื้อที่ ๙๐ ตารางวา ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา
๒. นางกฤษณา ประสาร และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๕๖๑๑ เนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๑ งาน ๙๖ ตารางวา
ตั้งอยู่ที่ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา
๓. นายเสริมกุล คล้ายแก้ว นายกสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดโครงงาน “ดงตาลรักพ่อหลวง” เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
๔. นายโรลันด์ ไวน์ ผู้อำนวยการบริหารหอการค้าเยอรมัน – ไทย และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานกาลาไนท์
ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
๕. นางจารุวรรณ วงศ์สว่าง ประธานกรรมการบริษัท วงศ์สว่างพับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายปฏิทิน ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
๖. นายญาณี ตราโมท ที่ปรึกษาอาวุโสสมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตการกุศล “เดอะ คิงส์ แจ็สสเปล” (The King’s JAZZspell) และคอนเสิร์ตการกุศล
“ถาปัด ฯ ร้องบรรเลงเพลงของพ่อ” เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
๗. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชัย วนดุรงค์วรรณ ประธานอำนวยการจัดงาน
เดิน – วิ่งวิชัยเวช มินิมาราธอน ครั้งที่ ๒ ของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขัน ฯ เพื่อสมทบทุน
มูลนิธิชัยพัฒนา
– เภสัชกรอภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ นำ
ท่านผู้หญิงเพ็ญศรี วัชโรทัย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– พลเรือตรีหญิง ศรีศุภรณ์ รุธิรวัฒน์ ประธานชมรมพยาบาลสี่เหล่า และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเดินการกุศล “ปลูกความดีไว้ในแผ่นดิน ครั้งที่ ๑๖” ประจำปี ๒๕๕๙ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

/- พลตรีหญิง สมพิศ ….

– ๓ –

– พลตรีหญิง สมพิศ พรหมเดช นายกสมาคมพยาบาลทหารบก และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันมวยการกุศล
“ศึกพุ่มพันธ์ม่วง” โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายเจริญ วงศ์พันธ์ ประธานชมรมข้าราชการครูอาวุโสโรงเรียนหอวัง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุน
สร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช
– นายกฤตนู เพชรวราภา นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๐ โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย
– นายสุรวัฒน์ ชมพูพงษ์ รองเลขาธิการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นค่าตอบแทนจากการเป็นวิทยากรให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสมทบทุนกองทุนพระราชทาน ช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจนของ มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
– นายรุ่งโรจน์ เจริญธัญรักษ์ นายกก่อตั้งสโมสรไลออนส์ บึงแก่นนคร เซนเทนเนียล ขอนแก่น ประธานชมรมผู้เลี้ยงสุนัขจังหวัดขอนแก่น และประธานชมรมครูผู้สอนและฝึกสอนกีฬาลีลาศ
จังหวัดขอนแก่น นำ สมาชิกสโมสรไลออนส์ ฯ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงพยาบาลสิรินธร โรงพยาบาลพระยืน สมาชิกชมรมผู้เลี้ยงสุนัขจังหวัดขอนแก่น สมาชิกชมรมครูผู้สอนและผู้ฝึกสอนกีฬาลีลาศ จังหวัดขอนแก่น
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมการประกวดสุนัขนานาพันธุ์ สุนัขอารักขา การประกวดลีลาศยุวชน – เยาวชน ผู้อาวุโส และผู้สูงอายุชิงถ้วยพระราชทานของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลสิรินธร และโรงพยาบาล
พระยืน จังหวัดขอนแก่น
เวลา ๑๐.๑๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายจุตินันท์
ภิรมย์ภักดี ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย นำ คณะนักกีฬาหูหนวกทีมชาติไทย
และเจ้าหน้าที่ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการแข่งขันกีฬาเดฟลิมปิกเกมส์
ฤดูร้อน ครั้งที่ ๒๓ ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ เมืองแซมซัน สาธารณรัฐตุรกี และในโอกาสนี้ นายศิริวัฒน์ มาตยานุมัติ กับนายอิทธิกร ปัญญางาม นักกีฬาแบดมินตัน ประเภทชายคู่ และนายพงศธร พันธ์ติ๊บ นักกีฬาคาราเต้ ประเภทท่ารำ ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายรางวัลเหรียญทองซึ่งได้รับจากการแข่งขันกีฬาดังกล่าว

/ เวลา ๑๔.๐๐ น. …..

– ๔ –

เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปพระราชทานเหรียญกาชาดสรรเสริญ
และเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑ แก่ผู้บำเพ็ญคุณความดี และผู้มีอุปการคุณแก่สภากาชาดไทย
และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้มีกุศลจิต เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินและสิ่งของ ณ ตึก ภปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ต่อจากนั้น
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺ̣ฒโน)
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๕๑ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา
ทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงยกช่อฟ้าวิหารกิตติกัลยาวรรณ ณ วัดหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์