วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

วันจันทร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๑
วันนี้ เวลา ๐๖.๑๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบิน
ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๓๒๓ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอินเดีย
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
จะทรงเปิดอาคารที่ทำการแห่งใหม่ของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงนิวเดลี และจะทอดพระเนตรสถานที่
สำคัญต่าง ๆ ในรัฐตริปุระและรัฐมณีปุระ ได้แก่ ผาหินอูนาโกติ โรงละครกลางแจ้งภคยจันทรา ท่าเรือศูนย์การ
ขนส่งทางน้ำภายในทะเลสาบโลกตัก วนอุทยานลอยน้ำแห่งชาติ เคบูล ลัมเจา และพระราชวังคางก์ลา
เวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน
กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาว
พระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอคอนสาร
หอประชุมที่ว่าการอำเภอเกษตรสมบูรณ์ และหอประชุมที่ว่าการอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๙.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่ม
กันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ณ หอประชุมที่ว่าการ
อำเภอโกสัมพีนคร โรงเรียนบ้านหนองแดน อำเภอโกสัมพีนคร และหอประชุมที่ว่าการอำเภอคลองลาน
จังหวัดกำแพงเพชร
อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๔๒ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริ
วัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จไปทรงเป็นประธานในงาน “ไรซิง สตาร์ ๒๐๑๘” (Rising Star 2018) และประทาน
ถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬารายการ “ปรินเซสส์ คัพ ไทยแลนด์ ๒๐๑๘” (Princess’s Cup Thailand 2018)
ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ ฯ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร